Håndverkerforeningen har tradisjonelt invitert oldermenn, formenn fra samarbeidende laug og foreninger samt samarbeidspartnere til møter for gjensidig utveksling av erfaringer og informasjon, samt presentasjon av planer for foreningen fremover.

Det inviteres til oldermannsmiddag og -møte:

TIRSDAG 2. NOVEMBER KLOKKEN 17.00

I HÅNDVERKER’N

Invitasjonen går ut til oldermenn, styrerepresentant i laug og eventuelt representant fra opplæringskontor registrert i våre lister. Hvis du som mottaker ikke har denne rollen lengre, ber vi om at invitasjonen videresendes til rette vedkommende.

Tidligere Direksjonsformenn og samarbeidspartnere til Håndverkerforeningen blir også invitert.

Saksliste

Rammebetingelser og konkurransevilkår – status innenfor ulike fag og bransjer

Å sikre like konkurransevilkår og gode rammebetingelser som gjør at det lønner seg å være seriøs, er blant Håndverkerforeningens viktigste fokusområder. Vi ønsker å bruke dette møtet til å få status og innspill fra respektive laug og foreninger om situasjonen i de ulike bransjene og hvilket fokus Håndverkerforeningen bør ha for å løse dette.

Rekruttering – status og utviklingsbilde

Flere håndverksbransjer opplever mangel på faglært arbeidskraft, samtidig som prognosene fremover viser at dette er en utfordring som vil kunne øke i omfang. Vi ønsker å bruke møtet til å sette fokus på hvordan rekrutteringssituasjonen er innenfor de ulike bransjene og få innspill til hva Håndverkerforeningen bør fokusere på i arbeidet med rekrutteringsutfordringen.

Konfliktnivå i byggebransjen

Byggebransjen opplever til tider et høyt konfliktnivå som koster penger, tid og fokus og hindrer gode prosesser. HiT ønsker innspill fra aktuelle laug på tiltak som kan bidra til redusert konfliktnivå i bransjen.

Møtevirksomhet og samarbeidsprosjekter gjennom Håndverkerforeningen

Det er viktig for Håndverkerforeningen å skape møteplasser på tvers av bransjer og laug som setter fokus på interessante og relevante tema. Vi ønsker å få innspill på tema som bør settes på dagsorden den kommende tiden i form av medlemsmøter, kurs og eventuelt andre samarbeidsprosjekter mellom laug, opplæringskontor og Håndverkerforeningen.

Håndverkerforeningen har 175- årsjubileum neste år, og vil orientere om planer for jubileumsåret.

Oldermannsmiddag

Etter møtet vil det bli gjennomført oldermannsmiddag med servering av tapas og god drikke.

Påmelding innen 29. oktober i påmeldingsskjema under.

Med vennlig hilsen

Ranka E. Kvarving

Daglig Leder